Algemene voorwaarden Verlagsservice Waclawiak

Verlagsservice Waclawiak exploiteert de website www.burchten-net.de en voert iedere internetbestelling uit op basis van onderstaande Algemene voorwaarden (AV).

De koper kan de AV voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te allen tijde oproepen onder http://www.burchten-net.de en in reproduceerbare vorm op zijn eigen computer opslaan of uitprinten.

Bij het sluiten van de overeenkomst zijn de AV van toepassing in de dan geldende versie.

Van deze AV afwijkende regelingen van de koper worden door Verlagsservice Waclawiak niet erkend.

1. Totstandkoming van de overeenkomst

Aanvaarding van de bestelling geschiedt door middel van een afzonderlijke orderbevestiging. Vervolgens wordt het bestelde geleverd. De koper krijgt bovendien bericht als de brochures zijn verzonden.

Mogelijke schrijf- en rekenfouten of afwijkingen tussen bestelling en bevestiging dient de koper onmiddellijk mee te delen. Voor mogelijke invoerfouten bij de bestelling is de koper aansprakelijk.

Verlagsservice Waclawiak behoudt zich het recht voor om bestellingen niet aan te nemen als het bestelde voor een periode van minstens vier weken vanaf bestelling niet beschikbaar is.

2. Prijzen, verzendkosten, leveringsvoorwaarden

Verlagsservice Waclawiak levert het bestelde aan ieder gewenst adres binnen de Bondsrepubliek Duitsland, waarbij een vast bedrag van 1,60 per bestelling ten laste is van de koper.

Bestellingen binnen Duitsland met een waarde vanaf 20,00 zijn vrij van verzendkosten.

Voor hogere verzendkosten, bij leveringen in landen van de Europese Unie, wordt 3,00 berekend. Deze kosten worden de koper bij zijn bestelling en bevestiging meegedeeld.

Verzending naar het buitenland uitsluitend tegen betaling vooraf. De koper draagt de kosten van overmaking.

Plaats van nakoming is de vestigingsplaats van Verlagsservice Waclawiak.

Verlagsservice Waclawiak levert binnen Duitsland doorgaans binnen drie werkdagen aan het door de koper opgegeven adres.

Gegevens over de levertijd zijn echter niet bindend. Verlagsservice Waclawiak is gerechtigd tot levering in gedeelten.

3. Betalingsvoorwaarden

De op de website www.burchten-net.de door Verlagsservice Waclawiak genoemde prijzen zijn in euro. De prijzen voor eindverbruikers zijn inclusief het geldende btw-tarief volgens de Duitse Wet op de omzetbelasting.

De brochureprijzen zijn exclusief kosten van verzending af vestigingsplaats van Verlagsservice Waclawiak en exclusief mogelijke douanerechten en/of bijkomende belastingen of heffingen in het buitenland.

Met de orderbevestiging doet Verlagsservice Waclawiak de betalingsvoorwaarden nogmaals aan de koper toekomen. Buitenlandse kopers worden in kennis gesteld van het factuurbedrag en de bankrelaties.

4. Recht van ruiling en garantie

De koper is gerechtigd om niet-gebruikte artikelen binnen een termijn van twee weken om te ruilen zonder opgave van redenen. De termijn waarbinnen kan worden geruild begint met de dag van ontvangst van het bestelde door de koper. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving van de ruilwens in schriftelijke vorm (per brief, fax of e-mail) vr het verstrijken van de termijn is verzonden aan Verlagsservice Waclawiak.

In geval van ruiling is de koper verplicht om het bestelde onmiddellijk retour te zenden met toevoeging van een retourbon voorzien van adres en eventuele opmerkingen. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij het geleverde niet overeenstemt met de opgegeven bestelling.

Voor zover het aan de koper geleverde gebreken heeft, kan de koper eerst naar zijn keuze het verhelpen van het gebrek of de levering van het bestelde zonder gebreken verlangen. Verlagsservice Waclawiak kan de door de koper gekozen wijze van verbetering achteraf weigeren wanneer dit slechts met onevenredig hoge kosten mogelijk is.

Verdergaande wettelijke rechten van de koper op annulering van de overeenkomst of mindering van de koopprijs doen geen afbreuk aan de bovenstaande regeling.

5. Aansprakelijkheid

Bij niet-nakoming van contractuele hoofdverbintenissen is Verlagsservice Waclawiak aansprakelijk in geval de koper ondernemer is. De aansprakelijkheid is beperkt tot hoogstens het bedrag van de schade die typischerwijze ontstaat bij onderhavige transacties en in de regel de koopprijs van het bestelde artikel niet te boven gaat.

De wettelijke verjaringsregels zijn van toepassing.

6. Informatie over het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op consumenten als bepaald in 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek [BGB].

Recht van herroeping

De koper kan zijn verklaring tot het sluiten van de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk herroepen (bijv. per brief, fax, e-mail) of -- wanneer de koper het bestelde vr het verstrijken van de termijn heeft ontvangen -- door retourzending van het bestelde.

De termijn gaat in wanneer de koper deze informatie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet voordat de ontvanger het bestelde heeft ontvangen (bij herhaalde levering van soortgelijke artikelen niet voordat de eerste deellevering is ontvangen) en ook niet voordat is voldaan aan de informatieplichten van Verlagsservice Waclawiak als bepaald in artikel 246 2 juncto 1 leden 1 en 2 EGBGB [Duitse Wet tot invoering van het Burgerlijk Wetboek] en de plichten van Verlagsservice Waclawiak als bepaald in 312e lid 1 eerste zin BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] juncto artikel 246 3 EGBGB. De herroepingstermijn wordt geacht te zijn nageleefd bij tijdige afzending van de herroeping of het artikel.

De herroeping dient te worden gericht aan:

Verlagsservice Waclawiak
Olaf Waclawiak
Starkeradweg 11
65843 Sulzbach
Duitsland
e-Mail: olaf.waclawiak@web.de

Gevolgen van herroeping

In geval van geldige herroeping dienen de over en weer ontvangen prestaties en eventueel. genoten voordelen (bijv. rente) te worden teruggegeven.

Wanneer de koper datgene wat hij heeft ontvangen in zijn geheel niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde staat kan teruggeven aan Verlagsservice Waclawiak, dan kan Verlagsservice Waclawiak in voorkomend geval in zoverre een compenserende vergoeding van de koper eisen. Bij overdracht van het artikel geldt dit niet indien de verslechterde staat van het artikel uitsluitend toe te schrijven is aan inspectie ervan zoals de koper dit eventueel in de winkel had kunnen doen. De koper kan de vergoedingsplicht overigens voorkomen door het artikel niet als zijn eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten wat afbreuk doet aan de waarde hiervan.

Artikelen die in pakketten kunnen worden verzonden, dienen te worden geretourneerd op risico van Verlagsservice Waclawiak.

De koper dient de kosten van retourzending te dragen als het geleverde artikel overeenkomt met het bestelde en als de prijs van het te retourneren artikel niet hoger is dan het bedrag van 40 euro of als de koper bij een hogere prijs van het artikel op het tijdstip van herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft voldaan.

In andere gevallen is de retourzending voor de koper kosteloos. Artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij de koper afgehaald.

Aan de voorwaarden voor terugbetaling moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor de koper met afzending van zijn herroepingsverklaring of het artikel, voor Verlagsservice Waclawiak geldt de dag van ontvangst als begin van de termijn.

Einde van de herroepingsverklaring

7. Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden door Verlagsservice Waclawiak uitsluitend verzameld en opgeslagen in het kader van de wettelijke bepalingen van de Duitse Wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse Wet op de gegevensbescherming bij telediensten (TDDSG).

Iedere webserver registreert automatisch de toegangen tot websites. Als de koper de website van Verlagsservice Waclawiak bezoekt, worden gegevens anoniem opgeslagen, evenals de daardoor gewonnen informatie.

Computergerelateerde gegevens worden anoniem door Verlagsservice Waclawiak opgeslagen om trends te registeren en statistieken op te maken. Er worden geen persoonsgerelateerde surfprofielen en dergelijke opgesteld of verwerkt. Verlagsservice Waclawiak behandelt de gegevens van de koper in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De door de koper aangeleverde persoonsgegevens worden alleen door Verlagsservice Waclawiak verzameld, opgeslagen en verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van aanvragen of orders. Dit zijn in het bijzonder gegevens over websites, adressen en bankrelaties. De persoonsgegevens die de koper aan Verlagsservice Waclawiak aanlevert, worden uitsluitend aan betrokken derden verstrekt om orders af te handelen en uitsluitend op grond van wettelijke bepalingen.

Met het gebruik van deze website geeft de koper toestemming tot opslag en gebruik van zijn gegevens als beschreven.

8. Copyright

Alle rechten op geleverde boekproducten en verrichte downloads zijn voorbehouden aan Verlag Sigrid Seifert. In het bijzonder is nadruk, opname in onlinediensten en internet alsook verveelvoudiging op gegevensdragers zoals cd-rom, dvd-rom enz. uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Verlag Sigrid Seifert.

9. Externe links, disclaimer

Bij vonnis van 12 mei 1998 heeft het Landgericht [arrondissementsrechtbank] Hamburg beslist dat men door het plaatsen van een link in voorkomende gevallen medeaansprakelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina's, tenzij deze aansprakelijkheid is uitgesloten.

Ook al hanteert Verlagsservice Waclawiak de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het aanbieden van kwalitatief goede links, verklaart Verlagsservice Waclawiak bij dezen uitdrukkelijk geen invloed te hebben op de vormgeving en inhoud van de aan deze website gelinkte websites. Daarom distantieert Verlagsservice Waclawiak zich uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

10. Overigen bepalingen

De partijen komen overeen dat Duits recht van toepassing is. Bevoegde rechter voor alle aanspraken samenhangend met de bestelling van de koper is de rechter te Knigstein/Ts, voor zover de koper zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland heeft of koopman, publiekrechtelijk rechtspersoon of openbaar lichaam is. Verlagsservice Waclawiak behoudt zich echter het recht voor om geschillen ook voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

In geval een geschil wordt voorgelegd aan de rechter, luidt het domicilieadres:

Verlagsservice Waclawiak
Olaf Waclawiak
Starkeradweg 11
65843 Sulzbach
Duitsland

Indien een of meer bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk nietig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen een juridisch correcte oplossing overeenkomen.